Skip to main content

Konkurs literacko-plastyczny „Świętokrzyskie słowem i obrazem malowane”

W niedzielę 17 czerwca podczas Dni Ostrowca rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży “ŚWIĘTOKRZYSKIE SŁOWEM I OBRAZEM MALOWANE”. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie stworzenie plastycznej wersji własnych wrażeń z odwiedzenia jednego z pięciu miejsc na terenie Województwa Świętokrzyskiego wyznaczonych przez organizatorów konkursu.
Kategoria 1 (7-13 lat):

1 miejsce – Emilia Stachurska – Pradziejowe kopalnie krzemienia i osada neolityczna w Krzemionkach

2 miejsce – Piotr Pustuła – Kompleks turystyczny w Bałtowie

3 miejsce – Emilia Spychaj – Kompleks turystyczny w Bałtowie

 

Kategoria 2 (14-19 lat)
1 miejsce – Julia Kaczmarska – Fabryki Porcelany w Ćmielowie

2 miejsce – Nina Gładysz – Fabryki Porcelany w Ćmielowie

3 miejsce – Wiktoria Kijanka – „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku

GRATULUJEMY!

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO
„ŚWIĘTOKRZYSKIE SŁOWEM I OBRAZEM MALOWANE”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorami Konkursu Literacko-Plastycznego „Świętokrzyskie słowem i obrazem malowane”, zwanego dalej „Konkursem”, są Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim i Miejska i Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwani dalej „Organizatorami”.

2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego.

3. Celem konkursu jest:
• propagowanie wiedzy o regionie,
• budzenie zainteresowań historią i kulturą swojego regionu,
• kształtowanie postaw patriotycznych,
• zachęcenie do prezentowania własnych umiejętności literackich i plastycznych,
• rozwijanie i pobudzanie zdolności literackich i plastycznych,
• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

 

II. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria: dzieci w wieku 7-13 lat
II kategoria: młodzież w wieku 14-19 lat

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie jednego utworu literackiego lub pracy plastycznej, promujących region świętokrzyski, w określonych w Regulaminie terminie i formie.

3. Dostarczone na Konkurs utwory i prace nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane.

4. Prace i utwory nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.

 

III. PRZEBIEG KONKURSU

1. Prace należy przesyłać do 5 czerwca 2018 r.
2. Prace plastyczne opatrzone godłem literowym / pseudonimem (bez danych osobowych) należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Wystaw Artystycznych 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski al. 3 Maja 6 (II piętro).
3. Utwory literackie opatrzone godłem literowym / pseudonimem (bez danych osobowych) należy przesłać lub dostarczyć na adres: Miejska Biblioteka Publiczna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Wardyńskiego 26 (Czytelnia Główna) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Świętokrzyskie malowane słowem i obrazem”.
4. W odrębnej zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy dołączyć formularz zgłoszeniowy zawierający: tytuł pracy, imię i nazwisko autora oraz wiek i dane teleadresowe (Załącznik nr 1). W przypadku gdy uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zawierający zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (Załącznik nr 2).
5. Prace nie mogą zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora za wyjątkiem godła.
6. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatorów.
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 12 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w galerii BWA w Ostrowcu Św. al. 3 Maja 6 (II piętro).
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Miasta Ostrowiec Świętokrzyski i Organizatorów.
9. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
10. Prace literackie nie będą zwracane ich autorom, a prace plastyczne będą zwracane.
11. Dostarczenie pracy wraz z formularzem zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Konkursu. Prace bez formularza lub z formularzem nieposiadającym wszystkich wymaganych danych będą odrzucone bez dodatkowego informowania zgłaszającego.

 

IV. WYMOGI CZĘŚCI LITERACKIEJ

1. Zgłoszony do udziału w Konkursie utwór literacki może mieć formę opowiadania, eseju, reportażu, baśni lub wiersza zawierających historię związaną z regionem świętokrzyskim.
2. Utwór literacki powinien być napisany w języku polskim i obejmować nie więcej niż 5 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruk komputerowy w formacie A4 o parametrach: interlinia 1,5 wiersza, czcionka Times New Roman w stopniu 12).
3. Każdy uczestnik może zgłosić jeden utwór. Prace grupowe nie będą oceniane!

 

V. WYMOGI CZĘŚCI PLASTYCZNEJ

Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzenia plastycznej wersji jednego z pięciu miejsc na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Lista miejsc dla kategorii wiekowej 7-13 lat:

1. Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie,
2. Kompleks turystyczny w Bałtowie,
3. Pradziejowe kopalnie krzemienia i osada neolityczna w Krzemionkach,
4. Osada średniowieczna w Hucie Szklanej,
5. Fabryki Porcelany w Ćmielowie.

Lista miejsc dla kategorii wiekowej 14-19 lat:

1. Fabryki Porcelany w Ćmielowie,
2. Instytut Designu w Kielcach,
3. „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku,
4. Szkoła Wrażliwości w Kapkazach,
5. Park Etnograficzny w Tokarni.

 

• Technika
Do konkursu można złożyć prace na podłożu płaskim. Nie będą przyjmowane prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny itp.
Technika wykonania pracy jest dowolna, np.: tempera, akwarela, pastel, tusze kolorowe, ołówek, węgiel, linoryt, drzeworyt, monotypia, collage itp.
Dopuszczalny wymiar prac: min. A4, max 100×70 cm.
Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. Prace grupowe nie będą oceniane!
Prosimy nie oprawiać i nie rolować prac. Prace powinny być zapakowane
i zabezpieczone! Prac dostarczanych bez opakowania nie będziemy przyjmować! Na opakowaniu prosimy umieścić dopisek „Świętokrzyskie słowem i obrazem malowane”.

 

• Informacja i wyjaśnienia
Informacji i wyjaśnień udziela opiekun konkursu plastycznego
Anna Kutryba, tel. 885-222-122 / (041) 263-20-48,
e-mail: sekretariat@bwa.ostrowiec.pl

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe, kurierskie, z których korzystać będą uczestnicy. Organizatorzy nie ponoszą również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu.

2. Z chwilą oddania prac na Konkurs, Organizatorzy uzyskują prawo własności do zgłoszonych prac oraz majątkowe prawa autorskie, na czas nieokreślony, na następujących polach eksploatacji:
• zwielokrotnianie i utrwalanie prac dowolną techniką, w dowolnej ilości egzemplarzy,
• dokonanie publikacji prac,
• wprowadzenie prac do obrotu publicznego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zrzeczeniem się majątkowych praw autorskich do swoich prac na rzecz Organizatorów Konkursu. Organizatorzy uzyskują prawo do wielokrotnej publikacji prac zgłoszonych na Konkurs oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora, w wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.

4. Uczestnik Konkursu, poprzez swój udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

5. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich.

 

Załączniki do Regulaminu Konkursu

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia do konkursu i pisemne oświadczenie uczestnika zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.
Pobierz Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszenia do konkursu i pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka, które w dniu składania oświadczenia nie ukończyło 18 roku życia, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.
Pobierz Załącznik nr 2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *